Regulamin sklepu

REGULAMIN ZAKUPÓW W HURTOWNI INTERNETOWEJ www.wulkanfajerwerki.sklep.pl

 


Internetowy Sklep www.wulkanfajerwerki.sklep.pl prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej, tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Wulkan Pokazy Pirotechnicznie Jerzy Radziewicz zwany dalej sprzedającym:

Podmiot wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Pruszcz Gdański pod numerem: 5276, z siedzibą w Pruszczu Gdańskim 83-000, ulica Zastawna 4c; zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 583-100-48-07 REGON 190100300

Tel: +48 503-875-550

Adres mailowy: biuro@wulkanfajerwerki.pl

 

Kontakt z Działem Obsługi Sklepu Internetowego można uzyskać:

- pod numerami telefonów: +48 503-875-550

  poniedziałek-piątek 10:00-16:00, sobota 10:00-14:00

- korzystając z adresu poczty elektronicznej: biuro@wulkanfajerwerki.pl

 

Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.

 

 • 1 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Konsument– zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 4. Regulamin– niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.wulkanfajerwerki.sklep.pl;
 5. Sklep internetowy (Sklep)– serwis internetowy dostępny pod www.wulkanfajerwerki.sklep.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 6. Towar produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 7. Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy sprzedającym a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 8. Ustawa o prawach konsumenta ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 10. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

 


 • 2 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
  1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi sprzedaż materiałów pirotechnicznych dozwolona jest wyłącznie osobom pełnoletnim. Klient zobowiązuje się do potwierdzenia podczas rejestracji swojej pełnoletności, oraz wyraża zgodę na weryfikację osobistą przez dostawcę.
  2. Przed złożeniem zamówienia i dokonaniem zakupu w sklepie internetowym www.wulkanfajerwerki.sklep.pl każdy klient jest zobowiązany do zapoznania się z poniższym regulaminem. Złożenie zamówienia oznacza akceptację wszystkich warunków i zasad zawartych w regulaminie.
  3. Zamówienia przez Internet można składać przez 24 h./dobę poprzez umieszczenie wybranego produktu w koszyku, wypełnienie formularza zamówienia i kliknięcie na ikonę "złóż zamówienie". Możliwe jest również złożenie zamówienia telefonicznie w dni robocze w godz. 10:00-16:00 oraz w soboty od 10;00-14;00 pod nr. tel. (+48) 503-875-550., lub mailowo pod adresem biuro@wulkanfajerwerki.pl. Kupujący zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych, adresu oraz nr telefonu, pod którym będzie można potwierdzić zamówienie.
  4. Klient pokrywa koszty transportu, koszt ten uzależniony od łącznej wagi, i rodzaju zamówienia.
  5. Nie będą realizowane zamówienia z nieprawidłowo wypełnionym formularzem, wzbudzające wątpliwości, których nie uda się potwierdzić oraz zamówienia składane przez klientów nie przestrzegających regulaminu sklepu. Potwierdzenie zamówienia można dokonać telefonicznie w dni robocze , godz. 10:00-16:00 pod nr.tel. (+48) 503-875-550 lub  mailowo biuro@wulkanfajerwerki.pl.
  6. W przypadku braku towaru, sklep www.wulkanfajerwerki.sklep.pl zastrzega sobie prawo zaproponowania klientowi zamiennika lub podania późniejszej daty dostawy. Klient ma wtedy prawo do rezygnacji z zamówienia.
 1. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
  8. Produkty dostępne w sklepie internetowym dostarczane są zgodnie z cenami podanymi w witrynie. Są one cenami podstawowymi i zawierają 23% podatku VAT, lecz nie uwzględniają kosztów dostawy.

 • 3 Ceny i metody płatności:
  1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
  2. Warunkiem przystąpienia przez sklep do realizacji zamówienia jest wpłata pełnej kwoty na jeden z podanych niżej sposobów:
  a) przelew na numer konta bankowego – 74 1440 1084 0000 0000 0326 1182
  b) płatność w systemie PayPal 


PŁATNOŚĆ :
Przelewy prosimy dokonywać na konto:
Jerzy Radziewicz Zastawna 4c 83-000 Pruszcz Gdański

74 1440 1084 0000 0000 0326 1182 IPKO

 

 • 4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.wulkanfajerwerki.sklep.pl , dokonać wyboru towarów z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
  2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
  3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
  4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  a. przedmiotu zamówienia,
  b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  c. wybranej metody płatności,
  d. wybranego sposobu dostawy,
  e. czasu dostawy,
  5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.
  6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Prowadzącym Sklep Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
  7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail , zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
  8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
  9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 • 5 Uprawnienie do odstąpienia od umowy.

  1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je drogą pocztową na adres sklepu Wulkan Pokazy Pirotechniczne Jerzy Radziewicz Zastawna 4c 83-000 Pruszcz Gdański. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
  2. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku towarów przygotowanych na specjalne zamówienie Klienta (wykraczających poza uniwersalną ofertę).
  3. Towar nie może być wypakowany z oryginalnego opakowania, oraz nie może być używany.
  4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
  5. Zwrot należności następuje po 7 dniach od otrzymania towaru wraz z dowodem zakupu, oraz po sprawdzeniu czy dany wyrób nie nosi śladów używania lub zniszczenia. Zwracamy koszty tylko za towar. Nie zwracamy kosztów za wysyłkę do i od klienta.
  6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

 • 6 Koszt i termin dostawy

 

 1. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia.
 2. Warunkiem przystąpienia przez sklep do realizacji zamówienia jest wpłata pełnej kwoty na jeden z podanych niżej sposobów:
 3. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) .Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności.
 4. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 5. Orientacyjny termin przygotowania towaru do wysyłki wynosi od 48 godzin do 7 dni.

Paczki wysyłamy kurierem JAS. Towar jest dostarczany przez kuriera maksymalnie w ciągu 3 dni od odebrania od nas przesyłki, jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez firmę kurierską , a także za uszkodzenia przesyłki powstałe na skutek działania firmy kurierskiej.

 1. Paczki wysyłane są od poniedziałku do czwartku do godziny 12:30

Dostawa zamówionych Towarów odbywa się również transportem własnym, lub istnieje możliwość odbioru  osobistego.
9. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia (termin realizacji liczony jest od momentu wpłynięcia przelewu) chyba że na stronie przedmiotu podany jest inny czas realizacji(do czasu realizacji należy dodać 1-3 dni - czas wysyłki)
10. Podczas odbioru przesyłki przez Klienta ma obowiązek sprawdzić w obecności pracownika firmy kurierskiej jakość i kompletność dostawy. W przypadku uszkodzenia przesyłki, klient ma obowiązek spisać protokół szkody w obecności kuriera, a następnie możliwie jak najszybszy kontakt ze Sprzedawcą. Tylko na podstawie protokołu szkody potwierdzonego przez kuriera możliwa jest wymiana towaru na nieuszkodzony oraz dochodzenie dalszych roszczeń od firmy kurierskiej, w innym wypadku , firma Wulkan Pokazy Pirotechniczne nie będzie rozpatrywać reklamacji z tego tytułu
12. Kurier może powiadomić o terminie dostarczenia towaru telefonicznie lub poprzez wiadomość SMS, dlatego prosimy o podawanie telefonu kontaktowego.


 • 7. Dodatkowe informacje /Reklamacje:

  1. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres biuro@wulkanfajerwerk.pl, firma Wulkan Pokazy Pirotechniczne zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
  2. Wulkan Pokazy Pirotechniczne nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru.
  3. W przypadku zakupu na fakturę Vat, prosimy o przesłanie danych do faktury wraz ze składaniem zamówienia.

 • 8 Postanowienia końcowe :
 1. 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Prowadzącym Sklep a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Prowadzącym Sklep a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Prowadzącego Sklep.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 • 9 KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE(RODO), informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Wulkan Pokazy Pirotechniczne

Jerzy Radziewicz

Zastawna 4c

83-000 Pruszcz Gdański

adres e-mail: biuro@wulkanfajerwerki.pl tel. +48 503-87-550

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w związku z Ustawą: Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.02),  o rachunkowości (Dz.U.2018.395 t.j. z dnia 2018.02.20)

w celu  postępowania w sprawie realizacji zadań wynikających z w/w ustawy.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji w/w celu.

Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w firmie Wulkan Pokazy Pirotechniczne :

 

             adres korespondencyjny:

Jerzy Radziewicz

Zastawna 4c

83-000 Pruszcz Gdański

adres e-mail: biuro@wulkanfajerwerki.pl tel. +48 503-875-550 

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:  do chwili usunięcia konta z naszego sklepu. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania i niepodlegania profilowaniu.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane tylko podmiotom uprawnionym do odbioru Pani/Pana danych,  w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

 

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Miejscowość i data: ……………..………………

 

Dane Kupującego

 

Imię i nazwisko:

……………………………………………..………..…………………………………………

Adres :

………………........................................………………..………………………………………

Telefon/e-mail:

……………………………………….…………………………………………………………

Nr zamówienia:

………………………………………..…………………………………………………………

Nr konta: .....................................................................................................................................................

 

Informacje o zwracanych towarach bądź produktach

 

Nazwa produktu (kod produktu):

…………………………..………………………………………………………………………

Data zakupu:

………….…………………..........................................................................................................

Wartość zakupionego produktu: .......................................................................................................................................................

Forma zapłaty: .......................................................................................................................................................

Data otrzymania produktu:

………….…………………………………………......................................................................

 

Oświadczenia Kupującego

 

 Niniejszym odstępuję od umowy zawartej na odległość. W związku z powyższym proszę o dokonanie zwrotu wartości produktów na wskazany powyżej numer konta bankowego.

 

 

…..………………….………………

                                                                                           podpis Kupującego

 

 

 

 

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl